មន្ទីរពេទ្យជាតិ (ភាសាខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/geoserver/ODCambodia/national_hospital_kh/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=ODCambodia%3Anational_hospital_kh

ទិន្នន័យទម្រង់ [WMS]

Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

មន្ទីរពេទ្យ៖ប្រទេសកម្ពុជា(២០១០) - មន្ទីរពេទ្យជាតិ (ភាសាខ្មែរ) - OD Mekong Datahub
      
កំពុងបំលែងទិន្ន័យ...

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 17, 2020
Created មិនា 17, 2020
ទម្រង់ WMS
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ មន្ទីរពេទ្យជាតិ (ភាសាខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [WMS]