គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១០

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/801eed84-77a8-43de-b4a6-8aafd02ebd1f/resource/48d28314-1230-4c7f-a9c6-85e5142fcbfa/download/health-facililty.jpeg

ទិន្នន័យទម្រង់[JPEG]

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 19, 2020
Created តុលា 26, 2016
ទម្រង់ JPEG
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១០
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[JPEG]