មន្ទីរពេទ្យជាតិ (ភាសាខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/3af02895-9b4c-4df8-a343-3fa33da41c4e

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 17, 2020
Created មិនា 17, 2020
ទម្រង់ DB_TABLE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ មន្ទីរពេទ្យជាតិ (ភាសាខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]