​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/801eed84-77a8-43de-b4a6-8aafd02ebd1f/resource/356d1f0d-fdc2-4645-bfd4-46bd6017f5d9/download/referalhospital.csv

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]

មិនមានធនធានសម្រាប់មើលនៅឡើយ

Additional Information

Field Value
Last updated ធ្នូ 1, 2016
Created ធ្នូ 1, 2016
ទម្រង់ CSV
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ ​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]