ប៉ុស្តិ៍សុខភាព

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/2cf92cb9-38b9-4de9-b0ec-2f75843dd91a

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 5, 2020
Created មិនា 5, 2020
ទម្រង់ DB_TABLE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ ប៉ុស្តិ៍សុខភាព
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]