មន្ទីរពេទ្យជាតិ (ភាសាអង់គ្លេស)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/144fb657-350d-4809-945c-8a66c4d358b8

ទិន្នន័យទម្រង់​ [DB_TABLE]

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 17, 2020
Created មិនា 17, 2020
ទម្រង់ DB_TABLE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ មន្ទីរពេទ្យជាតិ (ភាសាអង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់​ [DB_TABLE]