ប៉ុស្តិ៏សុខភាព

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/801eed84-77a8-43de-b4a6-8aafd02ebd1f/resource/0e1cf276-c060-465a-afa7-b5859800d4ad/download/healthpost.csv

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]

Additional Information

Field Value
Last updated ធ្នូ 1, 2016
Created ធ្នូ 1, 2016
ទម្រង់ CSV
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ ប៉ុស្តិ៏សុខភាព
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]