គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១០

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/801eed84-77a8-43de-b4a6-8aafd02ebd1f/resource/0aeea7e7-b2cc-4214-985b-65617ce8cea0/download/healthfacilitygeojson.zip

ទិន្នន័យទម្រង់[GeoJSON]

Additional Information

Field Value
Last updated កញ្ញា 27, 2016
Created កញ្ញា 27, 2016
ទម្រង់ GeoJSON
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១០
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់[GeoJSON]