មរណភាពពាក់ព័ន្ធនៃការបំពុលខ្យល់ដោយភាគល្អិតនិចល PM នៅកម្ពុជា (១៩៩០ - ២០១៩)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីអត្រាមរណភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពុលខ្យល់ដោយភាគល្អិតនិចល PM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានតួរលេខមរណភាព អត្រាមរណភាពគិតជាភាគរយ និងអត្រាមរណភាពក្នុងប្រជាជនចំនួន ១០០,០០០ នាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលមរណភាព​ដោយសារការបំពុលដោយបរិយាកាសជុំវិញ ក្នុងផ្ទះ និង ការបំពុលដល់ស្រទាប់អូហ្សូន។

ធនធានទិន្នន័យ (3)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អត្រាមរណភាព ការបំពុលខ្យល់ដោយបរិស្ថានជុំវិញ

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • ការបំពុលខ្យល់
  • គោលដៅទី១៣ សកម្មភាពបរិស្ថាន
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ជាក់​លាក់​ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល។
ការចប់សព្វគ្រប់ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីទិន្នន័យអត្រាមរណភាពដោយសារការបំពុលខ្យល់ចំនួនបីប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលមរណភាពដោយសារកត្តាបរិស្ថានជុំវិញ គ្រួសារ និងការបំពុលស្រទាប់អូសូន។
ជំហាននៃដំណើរ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីGHDx: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool ដោយស្រង់យកតែទិន្នន័យអត្រាមរណភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលមរណភាពដោយសារកត្តាបរិស្ថានជុំវិញ គ្រួសារ និងការបំពុលស្រទាប់អូសូន បង្ហាញតួលេខនៅក្នុងទិន្នន័យទម្រង់ CSV។
Lineage GHDx: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool.
ភាគីទទួលខុសត្រូវ Institute for Health Metrics and Evaluation 2301 Fifth Ave., Suite 600, Seattle, WA 98121, USA Tel: +1.206.897.2800 Fax: +1.206.897.2899
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ប្រភពព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Open Development Cambodia, contact@opendevcam.net http://www.opendevcam.net 43 St. 208, Phnom Penh, Cambodia.
លក្ខណៈសម្បត្តិ year: ឆ្នាំ; ozone_num: ចំនួនមរណភាពដោយសារការបំពុលស្រទាប់អូហ្សូន; ozone_per: ភាគរយមរណភាពដោយសារការបំពុលស្រទាប់អូហ្សូន; ozone_rate: អត្រាមរណភាពដោយសារការបំពុលស្រទាប់អូហ្សូន; reference: ឯកសារយោង។ year: ឆ្នាំ; hh_num: ចំនួនមរណភាពដោយសារការបំពុលចេញពីគ្រួសារ; hh_per: ភាគរយមរណភាពដោយសារការបំពុលចេញពីគ្រួសារ; hh_rate: អត្រាមរណភាពដោយសារការបំពុលចេញពីគ្រួសារ; reference: ឯកសារយោង។ year: ឆ្នាំ; amb_num: ចំនួនមរណភាពដោយសារការបំពុលដោយបរិស្ថានជុំវិញ; amb_per: ភាគរយមរណភាពដោយសារការបំពុលដោយបរិស្ថានជុំវិញ; amb_rate: អត្រាមរណភាពដោយសារការបំពុលដោយបរិស្ថានជុំវិញ; reference: ឯកសារយោង។
ប្រេកង់នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព not planned
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
សិទ្ធិ No
កំណែ 1.0
ពាក្យគន្លឹះ number of death
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 25, 2021, 03:52 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មេសា 6, 2021, 10:33 (UTC)