វីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 ករណីជាសកលរៀបចំដោយ Johns Hopkins CSSE

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ផ្ទាំងព័ត៌មានអន្តរកម្មនេះរៀបចំដោយ Center for Systems Science and Engineering (CSSE) របស់​​សាកល​វិទ្យាល័យ​ Johns​ Hopkins​​ ដើម្បី​បង្ហាញ​ និង​តាមដាន​ពី​ករណី​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ COVID-19​ទាន់​ហេតុការណ៍​ ដែល​ត្រូវ​បាន​រាយការណ៍​ជាស​កល​។​ ផ្ទាំងព័ត៌មាននេះបានចែករំឡែកជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដែលបង្ហាញអំពីទីតាំងនិងចំនួនករណីដែលបានបញ្ជាក់ពីវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 ការស្លាប់ និងការជាសះស្បើយឡើងវិញ សម្រាប់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • ជំងឺឆ្លង
  • បញ្ហាសុខភាពជាអាទិភាព
  • សុខភាពសាធារណៈ
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ មករា 22, 2020
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • សកលលោក
ជំហាននៃដំណើរ ផ្ទាំងអន្តរកម្មទាយកចេញពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University.
Lineage The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at JHU: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
ភាគីទទួលខុសត្រូវ CCSE Center for systems science and engineering អាសយដ្ឋាន៖ Latrobe Hall 205, 3400 North Charles Street, Baltimore, MD 21218-2682 ទំនាក់ទំនង៖ Prof. Lauren Gardner អ៊ីម៉ែល៖ l.gardner@jhu.edu
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
ពាក្យគន្លឹះ COVID-19,Coronavirus
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិនា 6, 2020, 01:46 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ សីហា 10, 2020, 14:33 (UTC)