ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/dataset/fca41113-1dc8-4659-8dd8-4b71bc878957/resource/df26c6d7-bf1a-4cb8-bdd8-024fc8f1ee65/download/covid19_cambodia_kh__21102020.sqlite

ទិន្នន័យទម្រង់ [SQLITE]

មិនមានធនធានសម្រាប់មើលនៅឡើយ

Additional Information

Field Value
Last updated តុលា 21, 2020
Created សីហា 24, 2020
ទម្រង់ SQLITE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [SQLITE]