ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ០៨: ២០នាទី ព្រឹក) - ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស) - OD Mekong Datahub
      
កំពុងបំលែងទិន្ន័យ...