ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/geoserver/ODCambodia/5bfadbb5-894a-44a8-aff0-3b56142dccc4/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=ODCambodia%3A5bfadbb5-894a-44a8-aff0-3b56142dccc4

Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ០៨: ២០នាទី ព្រឹក) - ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស) - OD Mekong Datahub
      
កំពុងបំលែងទិន្ន័យ...

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 16, 2020
Created មិនា 16, 2020
ទម្រង់ WMS
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា