ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខ្មែរ)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/c2e538e4-102f-47be-93cb-0a4b9a686e8e

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]

Export

Export Geometry
WKT

Data Dictionary

Column ប្រភេទ ស្លាក ការពិពណ៌នា
pro_code int4
no int4
province varchar
province_kh varchar ខេត្ត/រាជធានី
confirmed_of_covid19 int4 ករណីឆ្លង
number_of_recover int4 ករណីជាសះស្បើយ
detail_of_recover_case varchar អធិប្បាយករណីជាសះស្បើយ
number_of_active_case int4 ករណីមិនទាន់ជា
detial_of_active_case varchar អធិប្បាយករណីមិនទាន់ជា
number_of_death varchar ករណីស្លាប់
detail_of_death_case varchar អធិប្បាយករណីស្លាប់
last_updated varchar បច្ចុប្បន្នភាព
reference varchar ឯកសារយោង
the_geom geometry

Additional Information

Field Value
Data last updated សីហា 24, 2020
Metadata last updated សីហា 24, 2020
Created សីហា 24, 2020
ទម្រង់ DB_TABLE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
Md dataidentification language[u'km']
Datastore activeTrue
Description translated{u'en': u'Data representation [DB_TABLE]', u'km': u'\u1791\u17b7\u1793\u17d2\u1793\u1793\u17d0\u1799\u1791\u1798\u17d2\u179a\u1784\u17cb [DB_TABLE]'}
Idc2e538e4-102f-47be-93cb-0a4b9a686e8e
Name translated{u'en': u'Coronavirus (COVID-19) cases in Cambodia (Khmer)', u'km': u'\u1780\u179a\u178e\u17b8\u179c\u17b8\u179a\u17bb\u179f\u1780\u17bc\u179a\u17c9\u17bc\u178e\u17b6 (\u1780\u17bc\u179c\u17b8\u178a-\u17e1\u17e9) \u1793\u17c5\u1780\u17d2\u1793\u17bb\u1784\u1794\u17d2\u179a\u1791\u17c1\u179f\u1780\u1798\u17d2\u1796\u17bb\u1787\u17b6 (\u1781\u17d2\u1798\u17c2\u179a)'}
Package idfca41113-1dc8-4659-8dd8-4b71bc878957
Parent resource iddf26c6d7-bf1a-4cb8-bdd8-024fc8f1ee65
Position4
Revision idc790df5d-b825-4f56-9a66-7cef69420d90
Stateactive
Url typedatastore
Vectorstorer resourcevectorstorer_db

Metadata held by Geoserver

Bounds Please wait...
Coordinate Reference Systems (stored) Please wait...