ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/8b4b77f5-453f-4f48-b754-20b4ca3d69d4

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]

Additional Information

Field Value
Last updated មិនា 16, 2020
Created មិនា 16, 2020
ទម្រង់ DB_TABLE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]