ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស)

URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/dataset/fca41113-1dc8-4659-8dd8-4b71bc878957/resource/5bfadbb5-894a-44a8-aff0-3b56142dccc4/download/covid19_cambodia_en__28102020.sqlite

ទិន្នន័យទម្រង់ [SQLITE]

មិនមានធនធានសម្រាប់មើលនៅឡើយ

Additional Information

Field Value
Last updated តុលា 28, 2020
Created មិនា 16, 2020
ទម្រង់ SQLITE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [SQLITE]