ទីតាំងប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០០៨)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

បណ្តុំទិន្នន័យនេះត្រូវបានរួមបញ្ជូលនូវទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃប្រឡាយ និងប្រភេទនានានៃប្រឡាយ ដូចជា ប្រឡាយធ្វើអំពីដី ប្រឡាយការពារទឹកជំនន់ និងប្រឡាយធ្វើពីបាយអ។ ទិន្នន័យត្រូវបានចេញដោយនាយកដ្ឋានភូមិសាស្ត្រ នៃក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់នៃកម្ពុជា ហើយបន្ទាប់មកទៀតទិន្នន័យនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ ការិយាល័យសម្រសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) ហើយត្រូវបានត្រូវបានចែករំលែកនៅលើគេហទំព័រ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ក្រុមការងារទិន្នន័យ និងផែនទីរបស់អូឌីស៊ី បានប្រមូលទិន្នន័យទាំងនោះពីគេហទំព័រ HDX ក្នុងទម្រង់ Shapefiled ហើយចេញផ្សាយវាម្តងទៀតនៅលើគេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)។

ធនធានទិន្នន័យ (4)

 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ទីតាំងប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០០៨)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
  • ការគ្រប់គ្រងធារាសាស្ត្រ និងទឹក
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ មករា 1, 2008
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច -0.5
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 4095.5
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង -13.942138889198304
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 2047.5
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
ភាពទៀងទាត់ បញ្ហានានាអំពីភាពទៀងទាត់មិនត្រូវបានដឹងនោះទេ។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល បញ្ហានានាអំពីភាពទៀងទាត់តាមហេតុផលមិនត្រូវបានដឹងនោះទេ។
ការចប់សព្វគ្រប់ បញ្ហានានាអំពីភាពចប់សព្វគ្រប់មិនត្រូវបានដឹងនោះទេ។
ជំហាននៃដំណើរ ក្រុមការងារទិន្នន័យ និងផែនទីរបស់អូឌីស៊ី បានប្រមូលបណ្តុំទិន្នន័យពីគេហទំព័រ HDX ក្នុងទម្រង់ Shapefile (https://data.humdata.org) ហើយបន្ទាប់មក បម្លែងវាទៅជាទម្រង់ CSV, Geojson, និង KML ដើម្បីចេញផ្សាយម្តងទៀត និងអាចទាញយកបាននៅលើគេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)។ ក្រុមការងារក៏បានប្រើប្រាស់ CartoDB ដើម្បីធ្វើឱ្យបណ្តុំទិន្នន័យទីតាំងទំនប់ជារូបភាពអាចមើលបាននៅលើទំព័រផែនទីអន្តរកម្មរបស់អូឌីស៊ី ដែលអាចស្វែងរកបានតាមរយៈបណ្តាញភ្ជាប់ https://opendevelopmentcambodia.net/map-explorer
Lineage ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) ក្នុងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ិហ្វីក អ៊ីមែល៖ unocha@un.org គេហទំព័រ៖ http://www.unocha.org/ ក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៧៧១-៧៧៣, ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់បឹងត្របែក, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គេហទំព័រ៖ http://www.mlmupc.gov.kh/
ភាគីទទួលខុសត្រូវ Humanitarian Data Exchange (HDE) អ៊ីមែល: hdx@un.org គេហទំព័រ: https://data.humdata.org/
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ទិន្នន័យមេ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)។ អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៤៣, ផ្លូវលេខ ២០៨, សង្កាត់បឹងរាំង, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អ៊ីមែល៖ contact@opendevcam.net គេហទំព័រ៖ https://opendevelopmentcambodia.net
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង តុលា 26, 2016, 03:11 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កុម្ភៈ 18, 2021, 14:38 (UTC)