ផែនទីគោល៖ ប្រទេសកម្ពុជា (២០១៤)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលកម្រិតខេត្ត ស្រុក និងឃុំ ដែលផ្តល់ដោយ ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) មករក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានយកពីអគ្គនាយកដ្ឋានភូមិសាស្ត្រនៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រៅផ្លូវការនៅឆ្នាំ២០១៤ដោយយោងតាម អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួល ឬបង្កើតខ្សែព្រំប្រទល់។ ការផ្លាស់ប្តូរចុងក្រោយគឺការបន្ថែមខេត្តត្បូងឃ្មុំ និង ស្រុក ឃុំផ្សេងៗ។

ធនធានទិន្នន័យ (7)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ផែនទីគោល៖ ប្រទេសកម្ពុជា (២០១៤)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 10/14/2014
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.29746604570153
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.6735027838651
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.318746138702126
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.722975272175347
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានបោះផ្សាយដោយ https://data.humdata.org ក្រោយអាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution 4.0។ អូឌីស៊ីមិនអាចធានាពីភាពទៀងទាត់ ភាពចប់សព្វគ្រប់ ឬភាពអាចជឿជាក់បានពីប្រភពទិន្នន័យពីភាគីទីបីគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់នោះទេ។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល ទិន្នន័យព្រំប្រទល់នៅលើផែនទីនោះពុំបានបង្ហាញពីការយល់ស្របផ្លូវការពីអង្គកាសហប្រជាជាតិ ឬសមាជិត HRFនោះទេ។
ការចប់សព្វគ្រប់ អូឌីស៊ីមិនធានា ឬបកស្រាយក្នុងភាពជាក់ស្តែងឬ ក្របខណ្ឌច្បាប់ សំរាប់បង្ហាញពីភាពទៀងទាត់ ភាពចប់សព្វគ្រប់ ឬភាពសមស្របពីទិន្នន័យ សម្ភារៈ ឯកសារ ឬទិន្នន័យយោងដែលបានផ្តល់អោយនោះទេ។
ជំហាននៃដំណើរ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានទាញយកទិន្នន័យពី HDX (https://data.humdata.org) ក្នុងទម្រង់ជា ESRI Shapefile រួចធ្វើការបម្លែងទិន្នន័យទៅទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដូចជា KML និង GeoJSON។ អូឌីស៊ីបានបង្ហាញទិន្នន័យដោយប្រើប្រាស់ CatoDB មកបង្កើតស្រទាប់ទិន្នន័យក្នុងផែនទីអន្តរកម្មរបស់អូឌីស៊ី https://opendevelopmentcambodia.net/km/map-explorer។
Lineage ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ រក្សាទុកទិន្នន័យនៅលើ គេហទំព័រHDX: https://data.humdata.org/dataset/cambodia-admin-level-0-international-boundaries
ភាគីទទួលខុសត្រូវ OCHA ប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីភិច អ៊ីមែល: unocha@un.org គេហទំព័រ:http://www.unocha.org/
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ទិន្នន័យមេ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ សម្រាប់សំណួរ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។ សារអេឡិចត្រូនិច: contact@opendevcam.net, គេហទំព័រ:http://www.opendevcam.net , អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ៤៣ ផ្លូវ២០៨ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
លក្ខណៈសម្បត្តិ HRN name៖ ឈ្មោះនៃទិន្នន័យនីមួយៗដូចជា ឈ្មោះឃុំ ឈ្មោះស្រុក ឈ្មោះខេត្ត
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
Date Uploaded កញ្ញា 21, 2016, 04:30 (UTC)
Date Modified មិនា 30, 2020, 05:33 (UTC)