1ស្ដារប្រឡាយប្រឡាយ2019បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅចង្ហា89734390104,650,000ស៊ិម វឌ្ឍនាមិនត្រូវការ010501-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=9c5214f8-0b9a-49a5-ac27-ab8800f2d6f4PID__02.12.2020.pdf 2ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅកូប116576007119,678,750ឈួរ គង់វែងមិនត្រូវការ010502-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=0ea447f1-b591-4935-85f8-ab8800fcd9c8PID__02.12.2020.pdf 3ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅគុត្ដសត9903522173,667,800វីន ខនស្រ្តាក់សិន, នី ឈាវវ៉ង់ មិនត្រូវការ010503-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=03057514-463c-44df-aadd-ab880106da71PID__02.12.2020.pdf 4ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសំរោង99236771122,544,000ឈួរ គង់វែងមិនត្រូវការ010505-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=8291b106-fc01-46a5-886a-ab88010ef37aPID__02.12.2020.pdf 5ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសូភី9133605996,040,000ឈួរ គង់វែងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010506-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=2818e7bc-33a5-4ed6-a097-ab880114afd8PID__02.12.2020.pdf 6ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសឹង្ហ84963880108,654,000ស៊ិម វឌ្ឍនាទាមទារ និងបានបញ្ចប់010507-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=9a1e4378-1cca-4936-85c9-ab89009a7081PID__02.12.2020.pdf 7ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅអូរបីជាន់97447345135,310,000ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅទាមទារ និងបានបញ្ចប់010509-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b74f1355-21cd-46a0-9150-ab8800f77d06PID__02.12.2020.pdf 8ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃបឹងបេង118272358118,275,000ឈួរ គង់វែងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010901-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=8bccec27-a923-4869-bfd7-ab830101b138PID__02.12.2020.pdf 9ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃម៉ាឡៃ7443519974,880,000អាយឌាលខនស្រ្តាក់សិន ខូអិលធីឌី, លោក ឈើយ លនវណ្ណារ៉ា ទាមទារ និងបានបញ្ចប់010902-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=bcc04adc-b9fe-4759-ba1f-ab8800a480ecPID__02.12.2020.pdf 10ផ្លូវបេតុងផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃម៉ាឡៃ4410317844,748,000អាយឌាលខនស្រ្តាក់សិន ខូអិលធីឌី, លោក ឈើយ លនវណ្ណារ៉ា ទាមទារ និងបានបញ្ចប់010902-19-02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=c9a10c22-b138-4124-a8aa-ab8800ae496cPID__02.12.2020.pdf 11លើកផ្លូវដីសផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃអូរសំព័រ9682521698,700,000វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010903-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=81bf7ce7-deea-4303-a12b-ab8700feae0aPID__02.12.2020.pdf 12ផ្លូវបេតុងផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃអូរស្រឡៅ9800242999,000,000សរ សុងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010904-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=849c1852-fe32-4b29-b8c9-ab7400fb0201PID__02.12.2020.pdf 13ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃទួលពង្រ156268159156,550,000សរ សុងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010905-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=c3597ad5-e478-4889-ab3f-ab84010796baPID__02.12.2020.pdf 14ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2019បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃតាគង់67497402120,480,000វីន ខនស្រ្តាក់សិនមិនត្រូវការ010906-19-01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=76618618-a06e-4bd5-ab5c-ab880095eb24PID__02.12.2020.pdf 15ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃបឹងបេង8188935678,890,000វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010901/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=63d6dbe5-07b4-4438-843d-aa5a0101256dPID__02.12.2020.pdf 16ផ្លូវបេតុងផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃម៉ាឡៃ290020025104,829,000សែម មួនទាមទារ និងបានបញ្ចប់010902/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b3a89255-3f6d-4232-b5fc-aa610093e8d6PID__02.12.2020.pdf 17ផ្លូវដីផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃអូរសំព័រ14426632282,236,150​ចៅ ជីវ៉ាទាមទារ និងបានបញ្ចប់010903/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=57d5e12a-e1a4-48aa-b6bf-aa6200ac8fbcPID__02.12.2020.pdf 18ផ្លូវបេតុងផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃអូរស្រឡៅ24734474891,980,000ខិម តៃលីទាមទារ និងបានបញ្ចប់010904/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=2ae431bf-14e6-4fe0-b3e5-aa6100f9b75bPID__02.12.2020.pdf 19ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃទួលពង្រ169772491136,163,700ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅទាមទារ និងបានបញ្ចប់010905/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=499879c3-8bd3-42f8-8ce9-aa6200fd7d94PID__02.12.2020.pdf 20ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃតាគង់139775364106,020,000វឿង សុម៉េងមិនត្រូវការ010906/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e7939f60-97cd-4b99-bf40-aa8d00a087ecPID__02.12.2020.pdf 21ស្តារប្រឡាយប្រឡាយ2018បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅចង្ហា9069025790,650,000ស៊ិម វឌ្ឍនាមិនត្រូវការ010501/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=2bf3e9b7-925d-4b9a-95fc-aa5c00f67354PID__02.12.2020.pdf 22ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅកូប98518748100,125,000ស៊ិម វឌ្ឍនាមិនត្រូវការ010502/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=07a09a2c-2cd6-4177-a302-aa5c0106848aPID__02.12.2020.pdf 23ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅគុត្ដសត8160054782,738,000អ.អឹម.ធីមិនត្រូវការ010503/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b236892e-d1d1-4bb1-b7e4-aa5d00829863PID__02.12.2020.pdf 24ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសំរោង9517089995,304,000អ.អឹម.ធីមិនត្រូវការ010505/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=1e5e426b-f4fe-4c1d-aa7f-aa5d00ca506aPID__02.12.2020.pdf 25លើកគ្រឹះផ្លូវលំផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសូភី88734276109,305,000ទេស ណារិនទាមទារ និងបានបញ្ចប់010506/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=8dee2d65-87eb-4302-b628-aa5d00babc91PID__02.12.2020.pdf 26ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសឹង្ហ112521443120,615,000ស៊ិម វឌ្ឍនាមិនត្រូវការ010507/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=3b7f0482-e9d4-4dbb-810e-aa5d008f9916PID__02.12.2020.pdf 27ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2018បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅអូរបីជាន់89790813110,682,000ហ៊ុល សេងហាប់ទាមទារ និងបានបញ្ចប់010509/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=74957f04-8ed8-493b-a7bc-aa5d00a910d2PID__02.12.2020.pdf 28ប្រឡាយប្រឡាយ2017បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅចង្ហា6474650878,584,000ស៊ិម វឌ្ឍនាមិនត្រូវការ010501/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=227d6608-b321-4c91-982a-a9c700f320f4PID__02.12.2020.pdf 29ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅកូប3928284147,874,200ចៅ លិញឈិញមិនត្រូវការ010502/17/02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=5e5f733b-ff43-4c16-869d-a9c900dc2c16PID__02.12.2020.pdf 30លើកផ្លូវលំផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅកូប9961551666,990,000វឿង សុម៉េងមិនត្រូវការ010502/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=7e00aa30-8b61-4a67-a3f0-a9c70098b393PID__02.12.2020.pdf 31សាងសង់លូជ្រុងកាត់ផ្លូវផ្លូវ; លូ2017បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅគុត្ដសត6412580070,400,000សួន សរទាមទារ និងបានបញ្ចប់010503/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=d68f064b-f663-4e8b-9966-a9c300a772a5PID__02.12.2020.pdf 32ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសំរោង7540948890,073,940ចៅ លិញឈិញមិនត្រូវការ010505/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=8b1a76e7-0eb2-4380-b241-a9c701030a4fPID__02.12.2020.pdf 33លើកគ្រឹៈផ្លូវលំផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសូភី5745575037,125,000ទេស ណារិនទាមទារ និងបានបញ្ចប់010506/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=294a241e-6893-4a26-8900-a9c90099119fPID__02.12.2020.pdf 34ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសឹង្ហ7290927449,907,000ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅទាមទារ និងបានបញ្ចប់010507/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=7c525d20-39a5-49bf-a845-a9c900a87b55PID__02.12.2020.pdf 35ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅអូរបីជាន់8281742295,139,000ហ៊ុល សេងហាប់ទាមទារ និងបានបញ្ចប់010509/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=0da2e542-f0de-4c9d-a691-a9c900f39d7cPID__02.12.2020.pdf 36ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃបឹងបេង8061269667,320,000ស៊ិម វឌ្ឍនាទាមទារ និងបានបញ្ចប់010901/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=3a403ff1-8092-4ea0-8df6-a9bd00a4eda5PID__02.12.2020.pdf 37ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃបឹងបេង1952915320,344,500វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010901/17/02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b5aa274f-89d8-4de1-981c-a9d200917123PID__02.12.2020.pdf 38ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃម៉ាឡៃ3945166538,060,000អិល.ភី.អ​ទាមទារ និងបានបញ្ចប់010902/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=5482cc19-53ab-4fbb-81dd-a9c100f9209fPID__02.12.2020.pdf 39ផ្លូវបេតុងផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃម៉ាឡៃ4423696645,091,200វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010902/17/02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=dd9c88c7-6dc9-4453-85ae-a9c200b87f64PID__02.12.2020.pdf 40លើកគ្រឹះផ្លូវលំផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃអូរសំព័រ6672197168,860,000ស៊ិម វឌ្ឍនាទាមទារ និងបានបញ្ចប់010903/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=a6a89760-bb07-437d-9f25-a9c300984028PID__02.12.2020.pdf 41ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃអូរស្រឡៅ6510455857,288,000អិល.ភី.អ​ទាមទារ និងបានបញ្ចប់010904/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=2c84f0e7-8f23-4575-9aed-a9c300fecd19PID__02.12.2020.pdf 42ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃទួលពង្រ10548501093,225,000ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅទាមទារ និងបានបញ្ចប់010905/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=04cd0837-5d68-45ce-8c18-a9ca00a23a17PID__02.12.2020.pdf 43ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2017បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃតាគង់7423892076,450,000ស៊ិម វឌ្ឍនាមិនត្រូវការ010906/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=ee2dc2cd-3e2e-4f9e-824c-a9ca00f2eacfPID__02.12.2020.pdf 44ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃបឹងបេង5397308656,210,000វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010901/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b4d1c762-d30f-4f19-b9e7-a67b00a8bc15PID__02.12.2020.pdf 45ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃម៉ាឡៃ7086081073,260,000សំ កែទាមទារ និងបានបញ្ចប់010902/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=946728f3-79a7-4684-aba5-a66d00f11f0cPID__02.12.2020.pdf 46សាងសង់ផ្លូវលំដីសផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃអូរសំព័រ5920973864,135,500វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010903/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=7317cd14-d668-4dd6-b7a0-a65f00b6c49fPID__02.12.2020.pdf 47ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃអូរស្រឡៅ5297700357,972,200វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010904/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e766af4a-93cf-4231-9e23-a65f00b80703PID__02.12.2020.pdf 48លើកផ្លូវលំផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃទួលពង្រ7714122783,792,500វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010905/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=40b7b8a1-87fe-4149-9965-a67100fc1173PID__02.12.2020.pdf 49ផ្លូវក្រាលក្រួសថ្មបំបែកផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃតាគង់6464061572,129,064អិល.ភី.អ​មិនត្រូវការ010906/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=12a6f474-fb56-4517-93de-a73300ac9554PID__02.12.2020.pdf 50ស្តារប្រឡាយប្រឡាយ2016បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅចង្ហា5226526359,422,000ស៊ិម វឌ្ឍនាមិនត្រូវការ010501/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=a99a7e99-f70a-4f5c-92cd-a6420122856cPID__02.12.2020.pdf 51ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅកូប6492303147,245,000ចៅ លិញឈិញមិនត្រូវការ010502/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=327714f1-f5ea-44a3-a3a2-a642011f5be9PID__02.12.2020.pdf 52ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅគុត្ដសត5742510364,128,358ទេស ណារិនមិនត្រូវការ010503/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b13ba003-1e0e-4342-89a7-a65500a5b822PID__02.12.2020.pdf 53ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសំរោង6280647871,164,500អិល.ភី.អ​មិនត្រូវការ010505/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=48709e47-8fea-4e61-b808-a643009587c5PID__02.12.2020.pdf 54លើកគ្រឹះផ្លូវលំផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសូភី5116183659,070,000ឈួរ គង់វែងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010506/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=49ea5d77-2c9c-4a7c-ac1e-a66d009ffb86PID__02.12.2020.pdf 55ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសឹង្ហ6203169867,276,000ចៅ លិញឈិញទាមទារ និងបានបញ្ចប់010507/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=ce8b164c-2e49-4864-ac06-a65700a55263PID__02.12.2020.pdf 56ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2016បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅអូរបីជាន់84148021101,375,692សែម មួនទាមទារ និងបានបញ្ចប់010509/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=2b279efd-ba2b-49c4-aeb8-a657008a3e29PID__02.12.2020.pdf 57ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅចង្ហា6163114267,485,000ហ៊ុល សេងហាប់មិនត្រូវការ010501/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=4b3525f4-9bdf-49ab-9fc6-a4b400b0113dPID__02.12.2020.pdf 58លើកផ្លូវលំផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅកូប7084510178,446,500​ចៅ ជីវ៉ាមិនត្រូវការ010502/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=89a59908-7e3c-4012-8a2e-a4b4008d74dePID__02.12.2020.pdf 59ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅគុត្ដសត5957410964,907,700ហ៊ុល សេងហាប់មិនត្រូវការ010503/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=bb1c14ed-4d5c-4386-a1ad-a4b4009fc435PID__02.12.2020.pdf 60ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសំរោង7061867780,011,800វឿង សុម៉េងមិនត្រូវការ010505/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=9408809d-28a5-4dd3-b11f-a4b400a8c120PID__02.12.2020.pdf 61លើកគ្រឹះផ្លូវលំផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសូភី5864645066,014,300​ចៅ ជីវ៉ាទាមទារ និងបានបញ្ចប់010506/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=6b154070-f91d-46a0-8ee8-a50600fa1ee1PID__02.12.2020.pdf 62ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសឹង្ហ6322039169,341,800ហ៊ុល សេងហាប់ទាមទារ និងបានបញ្ចប់010507/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e6079e2e-9102-49ed-a245-a58b00fd4b3dPID__02.12.2020.pdf 63ផ្លូវក្រាលក្រួសផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅអូរបីជាន់8548596787,120,000វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010509/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=760628a5-cb79-4a10-9ccd-a51c008cd68cPID__02.12.2020.pdf 64ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ បឹងបេង6110927767,100,000វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010901/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=1db0364f-22fa-4c6e-ab60-a4f0008ea373PID__02.12.2020.pdf 65ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ ម៉ាឡៃ 6710014958,643,200ខិម តៃលីទាមទារ និងបានបញ្ចប់010902/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=bf909565-dcf4-4524-a59c-a4f000f74cf0PID__02.12.2020.pdf 66ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ អូរសំព័រ5645923857,854,500ខិម តៃលីទាមទារ និងបានបញ្ចប់010903/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=1a9c53f0-fc19-4cfd-83af-a4f000ffc0baPID__02.12.2020.pdf 67ផ្លូវបេតុងផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ អូរស្រឡៅ8419992891,566,398សរ សុងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010904/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=6d9690f1-4a66-48fb-8cf9-a4f00105bffePID__02.12.2020.pdf 68ផ្លូវក្រាលក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ ទួលពង្រ8914579473,898,000ខិម តៃលីទាមទារ និងបានបញ្ចប់010905/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=0c63488d-137b-427f-9c67-a4f8008d1f74PID__02.12.2020.pdf 69ផ្លូវក្រាលក្រួសថ្មបំបែកផ្លូវ2015បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ តាគង់7043623077,484,000ចៅ ជីវ៉ាមិនត្រូវការ010906/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=034438ed-fb78-4854-afbc-a4f800fd25e3PID__02.12.2020.pdf 70ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2014បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅចង្ហា109798010ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបានមិនត្រូវការព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបានhttp://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=1483167a-a026-4f37-8d74-a45f00ec1baa PID__02.12.2020.pdf 71លើកផ្លូវលំ និងដាក់លូផ្លូវ; លូ2014បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅកូប7619604585,604,860សរ សុងមិនត្រូវការ010502/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=9629f6b9-92e6-4e85-a3da-a40500ab4778PID__02.12.2020.pdf 72​លូជ្រុង និងលូមូលលូ2014បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅគុត្ដសត6105682065,670,000សរ សុងមិនត្រូវការ010503/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=40452cc2-868f-4857-be2d-a46000fddae8PID__02.12.2020.pdf 73ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2014បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសំរោង8441055289,971,200ស៊ី អឹមមិនត្រូវការ010505/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e281366c-d52f-4a5f-982c-a45f00bc2251PID__02.12.2020.pdf 74ជួសជុលគ្រឹះក្រាលក្រួស និដាក់លូផ្លូវ; លូ2014បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសូភី129114207140,668,084ទេស ណារិនទាមទារ និងបានបញ្ចប់010506/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=a63b8d03-04f4-45c7-8845-a46400f16e1cPID__02.12.2020.pdf 75ជួសជុលក្រាលក្រួសផ្លូវ2014បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅសឹង្ហ6465945072,006,000ទេស ណារិនទាមទារ និងបានបញ្ចប់010507/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=d1987dde-420f-490c-8117-a46500f64d5fPID__02.12.2020.pdf 76ជួសជុលគ្រឹះក្រាលក្រួសផ្លូវ2014បន្ទាយមានជ័យអូរជ្រៅអូរបីជាន់164053845183,748,400ស៊ីម វឌ្ឍនាទាមទារ និងបានបញ្ចប់010509/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=0f61d5ee-8aed-4d57-bec9-a465008cb385PID__02.12.2020.pdf 77ផ្លូវក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2014បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ បឹងបេង12053852485,525,000វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010901/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b5ece782-9db4-4c1d-b0f3-a4090091f02bPID__02.12.2020.pdf 78ផ្លូវក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2014បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ ម៉ាឡៃ 8235083570,688,200ទេស ណារិនទាមទារ និងបានបញ្ចប់010902/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=243498d8-5221-4cec-9488-a40b00abf595PID__02.12.2020.pdf 79ផ្លូវក្រួសធម្មជាតិផ្លូវ2014បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ អូរសំព័រ9904638364,402,800វឿង សុម៉េងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010903/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=3fc6df36-e628-44d7-9862-a41400aeb615PID__02.12.2020.pdf 80សាងសង់ស្ពានបេតុងស្ពាន2014បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ អូរស្រឡៅ121521150101,502,500សេន ហេងទាមទារ និងបានបញ្ចប់010904/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e67462ee-5c70-412e-b6e6-a41f009da79aPID__02.12.2020.pdf 81ផ្លូវដីផ្លូវ2014បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ ទួលពង្រ15212081086,377,500ភន័្ត ភារ៉ាទាមទារ និងបានបញ្ចប់010905/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=8b46448a-548b-45e2-999e-a41500c4657ePID__02.12.2020.pdf 82ផ្លូវក្រួសថ្មបំបែកផ្លូវ2014បន្ទាយមានជ័យម៉ាឡៃ តាគង់10820658683,932,373ភន័្ត ភារ៉ាមិនត្រូវការ10906/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=648e81ce-8e64-4c10-b977-a4150101d30dPID__02.12.2020.pdf 83ជួសជុលផ្លូវដីនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2014ស្វាយរៀងចន្ទ្រាចន្ទ្រា9479875296,360,000ហាក់ ហេងមិនត្រូវការ200103/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=9c5214f8-0b9a-49a5-ac27-ab8800f2d6f4PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 84កែលម្អផ្លូវលំក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងចន្ទ្រាចន្ទ្រា5650736061,057,480អ៊ុំ វណ្ណៈមិនត្រូវការ200103/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e23870b2-59ae-4558-9079-a487009294d1PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 85កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2016ស្វាយរៀងចន្ទ្រាចន្ទ្រា5650736061,057,480អ៊ុំ វណ្ណៈមិនត្រូវការ200103/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e23870b2-59ae-4558-9079-a487009294d1PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 86ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2017ស្វាយរៀងចន្ទ្រាចន្ទ្រា5357730453,087,430កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200103/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b1244166-db3f-4688-8e7c-a76000f3fb7cPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 87កែលម្អផ្លូវដីក្រាលថ្មបំបែកផ្លូវ2018ស្វាយរៀងចន្ទ្រាចន្ទ្រា23862470175,752,000ញែម សុធាវុធមិនត្រូវការ200103/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=f3e11581-c323-429e-859d-a92600b15b83PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 88កែលម្អផ្លូវដីក្រាលថ្មបំបែកផ្លូវ2019ស្វាយរៀងចន្ទ្រាចន្ទ្រា23366159972,723,200ញែម សុធាវុធមិនត្រូវការ200103/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=925e8443-d8f6-4ef6-9d7a-ac7d00b1052aPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 89កែលម្អរផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងចន្ទ្រាច្រេស11872640067,547,040ទិត វិសាល អិចផត អឹមផតមិនត្រូវការ200104/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=ef54ff7f-3453-42d6-895d-a2fa00a4deaaPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 90កែលម្អផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងចន្ទ្រាច្រេស12824390168,339,700សូ សាវឿនមិនត្រូវការ200104/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=49799386-bf7f-4a5d-8c5a-a4870097d5c0PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 91ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2016ស្វាយរៀងចន្ទ្រាច្រេស6596054670,543,550សូ សាវឿនមិនត្រូវការ200104/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=494557e8-7b33-48e0-a709-a6f700a7a2e2PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 92ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2017ស្វាយរៀងចន្ទ្រាច្រេស14954995062,202,800សូ សាវឿនមិនត្រូវការ200104/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=c49bbc72-88e1-4781-a90c-a7fc00a42a93PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 93ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំ និងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2018ស្វាយរៀងចន្ទ្រាច្រេស9977194147,103,792ថេង វណ្ណថេ ៦៦៦មិនត្រូវការ200104/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=2a96c9c1-d11d-451b-935e-aaa301170db5PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 94កែលម្អផ្លូវដីក្រាលថ្មបំបែកផ្លូវ2019ស្វាយរៀងចន្ទ្រាច្រេស178970199ព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានhttp://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b698470f-52e5-42c8-9224-ac7d00a861d4PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 95ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2014ស្វាយរៀងចន្ទ្រាមេ សរថ្ងក5421889958,302,200ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិនមិនត្រូវការ200105/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=82fedb27-774d-426d-8ffa-a331011437d1PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 96ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2015ស្វាយរៀងចន្ទ្រាមេ សរថ្ងក6531590655,955,142ជុំ សោភណ័្ឌមិនត្រូវការ200105/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=2adf8199-8c3e-4761-83eb-a4b200b95e8cPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 97ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2016ស្វាយរៀងចន្ទ្រាមេ សរថ្ងក7334289567,466,300ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិនមិនត្រូវការ200105/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=c4ac1369-2089-4665-892e-a69401007460PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 98ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2017ស្វាយរៀងចន្ទ្រាមេ សរថ្ងក18621029454,735,750ហែម សុភាពមិនត្រូវការ200105/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=cd8b2267-199d-4b1d-b705-a7a1009ba101PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 99ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2018ស្វាយរៀងចន្ទ្រាមេ សរថ្ងក11306144569,168,000ងួន សាលីមិនត្រូវការ200105/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=11fa7f78-fb98-4671-a468-a92600f15015PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 100ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំ និងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2019ស្វាយរៀងចន្ទ្រាមេ សរថ្ងក12095720383,000,000ហាក់ ហេងមិនត្រូវការ200105/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=7c627c0d-91cb-4ff0-904c-ac0800a3860ePID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 101ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2014ស្វាយរៀងចន្ទ្រាព្រៃគគីរ100509940102,520,000នាង សន ខនស្រ្តាក់សិនមិនត្រូវការ200108/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b48851a4-f638-4d16-9754-a3310110f44aPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 102ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2015ស្វាយរៀងចន្ទ្រាព្រៃគគីរ7613703361,528,500សូ សាវឿនមិនត្រូវការ200108/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=8f6732db-aeb8-4ed5-9bed-a4b200bce27bPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 103ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2016ស្វាយរៀងចន្ទ្រាព្រៃគគីរ18761246449,651,140សូ ចាន់រ៉ាមិនត្រូវការ200108/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=57573121-d671-4bc5-9407-a66300b31136PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 104ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2017ស្វាយរៀងចន្ទ្រាព្រៃគគីរ16000475172,837,879សូ សុផារ៉ាមិនត្រូវការ200108/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=3579ff91-8926-47cc-854e-a7a1009ea284PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 105ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2018ស្វាយរៀងចន្ទ្រាព្រៃគគីរ76820416167,011,564ចេវ សម្បត្តិមិនត្រូវការ200108/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=684f021c-73c5-467c-a680-a92600f414f9PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 106ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលថ្មបំបែកផ្លូវ2019ស្វាយរៀងចន្ទ្រាព្រៃគគីរ15206487277,925,000សូ សាវឿនមិនត្រូវការ200108/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=176ff649-0182-42d2-af13-ac7d00a4b50dPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 107ស្តារប្រឡាយប្រឡាយ2014ស្វាយរៀងចន្ទ្រាសំរោង9384716268,829,600គឹម សុវណ្ណាមិនត្រូវការ200109/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=7fe644cf-b75c-46d7-9a96-a331010a1f3fPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 108ស្តារប្រឡាយនិងដាក់លូប្រឡាយ2015ស្វាយរៀងចន្ទ្រាសំរោង5082928051,000,051គឹម សុវណ្ណាមិនត្រូវការ200109/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=0e1c51e2-43e3-4610-ba51-a4b200b07da3PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 109ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2016ស្វាយរៀងចន្ទ្រាសំរោង5730551257,630,000ញែម សុធាវុធមិនត្រូវការ200109/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=256ee25e-1e38-4b48-91fe-a694009a3a0aPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 110កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2017ស្វាយរៀងចន្ទ្រាសំរោង15491000026,311,560អ៊ុំ វណ្ណៈមិនត្រូវការ200109/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=4181b27f-3efa-4273-8025-a7fc009e3875PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 111ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2017ស្វាយរៀងចន្ទ្រាសំរោង2786116829,650,500អ៊ុំ វណ្ណៈមិនត្រូវការ200109/17/02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=39a7381f-0203-4e1c-ac90-a7fc00a1d6cfPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 112កែលម្អផ្លូវដីក្រាលថ្មបំបែកផ្លូវ2018ស្វាយរៀងចន្ទ្រាសំរោង23862470170,272,000ហែម សុភាពមិនត្រូវការ200109/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=cfa4cdde-08d0-4b6d-b3e6-aa0000a5d8ebPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 113ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2019ស្វាយរៀងចន្ទ្រាសំរោង238792396ព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានhttp://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=62ba482d-a499-4934-9774-ac7d00b754bdPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 114ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងចន្ទ្រាទួលស្ដី13553747287,711,840អ៊ុំ វណ្ណៈមិនត្រូវការ200110/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=ef8c78d8-e58b-4982-9b22-a3320093e937PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 115ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2015ស្វាយរៀងចន្ទ្រាទួលស្ដី4666836246,090,000អ៊ុំ វណ្ណៈមិនត្រូវការ200110/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=10f62300-4129-41e7-94bf-a487009bc0b8PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 116ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2016ស្វាយរៀងចន្ទ្រាទួលស្ដី4658263455,407,000សូ សុផារ៉ាមិនត្រូវការ200110/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=5ccef943-33f9-47d4-a67e-a5fc010739e3PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 117ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2017ស្វាយរៀងចន្ទ្រាទួលស្ដី12475139445,420,416ញែម សុធាវុធមិនត្រូវការ200110/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=1243d8ea-8756-4b9b-baf2-a7a1009d4e8fPID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 118កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2018ស្វាយរៀងចន្ទ្រាទួលស្ដី15635667655,530,900ញែម សុធាវុធមិនត្រូវការ200110/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=a75638f5-cf1a-472a-bbe4-a92600f571c1PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 119កែលម្អផ្លូវដីក្រាលថ្មបំបែកផ្លូវ2019ស្វាយរៀងចន្ទ្រាទួលស្ដី242244800ព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានhttp://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=98daf7ac-7028-4106-b26b-ac0800f9b788PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 120កែលម្អរផ្លូវលំក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកអំពិល4285005228,572,240គង់ សឿនមិនត្រូវការ200401/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=4da3f6e9-79d6-4908-bcbf-a355009848b5PID__02.12.2020.pdf2021-01-29T00:00:00 121កែលម្អផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកអំពិល8522528062,832,000ណាំ គីមមិនត្រូវការ200401/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=a80ef2d5-185c-47cd-b01f-a48900980b5cPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 122កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកអំពិល8991270053,044,200សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200401/15/02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=70708cd5-4844-48bb-8ee0-a52a00f54c83PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 123កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកអំពិល8521470080,059,859សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200401/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=5ceaabdf-5647-40e9-996b-a6710109aea6PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 124កែលម្អរផ្លូវលំក្រាលក្រួសក្រហមនិងដាក់លូផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកអំពិល14159852962,685,120កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200401/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=0a7846d1-c36c-4952-b539-a7ec00fae2f4PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 125ជួសជុលផ្លូវដីនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកអំពិល9085160074,860,000ចាន់ ឌីណាមិនត្រូវការ200401/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=6bac69a2-079a-4fd1-9be5-a92800b99f48PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 126ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហមផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកអំពិល14565787587,210,000សូ ចាន់រ៉ាមិនត្រូវការ200401/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=0a822394-f957-4d14-a749-ac54009e1fd7PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 127កែលម្អរផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងពោធិ៍14105302295,304,000សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200402/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=eb03e526-4e3e-4a28-88e3-a2fb00f60459PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 128កែលម្អផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងពោធិ៍12341438072,467,560សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200402/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=79549f10-1937-4300-a45d-a4c200b20233PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 129ជួសជុលផ្លូវដីផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងពោធិ៍6124974965,709,600សុភី សម្បត្តិពាណិជ្ជមិនត្រូវការ200402/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=4e1d8b85-fd59-4f32-b43e-a67900faa292PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 130កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងពោធិ៍18086050068,850,000កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200402/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=a8c2a309-88e9-496d-957c-a7a500be2191PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 131កែលម្អរផ្លូវដីក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងពោធិ៍339060050122,750,000ជ័យ សុវឌ្ឍនីមិនត្រូវការ200402/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=ac68d5d7-5609-4f4f-a332-aabc00a8f1e9PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 132ស្តារប្រឡាយប្រឡាយ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងពោធិ៍213378252141,310,000កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200402/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=6e0568c5-8f77-4bce-86ab-ac5400a348a7PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 133ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងត្របែក15443137670,814,520នូ ប៊ុនថនទាមទារ និងបានបញ្ចប់200403/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=85ec3a00-bc4b-44c3-840b-a36801028741PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 134ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសក្រហមនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងត្របែក9089234560,885,840ប៉ាក សុគាទាមទារ និងបានបញ្ចប់200403/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=a742440d-0bb0-474d-96ca-a4c200fab3dfPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 135ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងត្របែក3890003476,774,500នូ ប៊ុនថនទាមទារ និងបានបញ្ចប់200403/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=1935e555-3085-48a9-af0a-a69e00a647cePID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 136កែលម្អផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងត្របែក9465530668,157,100នូ ប៊ុនថនទាមទារ និងបានបញ្ចប់200403/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e2f43ec6-2134-4569-91ab-a7d000a17c2dPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 137ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសក្រហម និងដាក់លូផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងត្របែក7190600277,290,800នូ ប៊ុនថនទាមទារ និងបានបញ្ចប់200403/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=8843a426-ae6b-4107-9da0-a92700adf9edPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 138ជូសជុលផ្លូវដី និងដាក់លូផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកអណ្ដូងត្របែក148363228ព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានhttp://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=4431e77e-f07d-4f76-b46c-ac4701103cacPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 139កែលម្អរផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកអង្គប្រស្រែ8708097962,430,500សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200404/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=c16979aa-6feb-44a9-80f9-a3460104f3f8PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 140កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកអង្គប្រស្រែ12102447080,171,520សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200404/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=94eae9a8-3167-4fed-838b-a48900b3409aPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 141ជួសជុលផ្លូវដីផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកអង្គប្រស្រែ10252813876,043,000សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200404/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=8880e938-8c85-40a0-805b-a60201003ad9PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 142ជួសជុលផ្លូវដីផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកអង្គប្រស្រែ11561535023,378,400អ៊ឹម ផុលមិនត្រូវការ200404/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e87515ea-7467-4a2a-ada4-a7d000aa4a73PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 143ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសក្រហម និងដាក់លូផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកអង្គប្រស្រែ149501101138,495,600សេន វានមិនត្រូវការ200404/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=6aebebb1-8157-48bb-92c8-a92700b605cePID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 144ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហម និងដាក់លូផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកអង្គប្រស្រែ246638870114,663,200សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200404/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=17f8bf57-a7a9-4ec4-aaa2-ac4e00af636dPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 145កែលម្អរផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកចន្ដ្រី11261806584,315,000អារីយ៉ាមិនត្រូវការ200405/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=c6b5a5db-17bf-449f-9fd9-a2fc009665bbPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 146កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកចន្ដ្រី12064038191,388,550សូ សាវឿនមិនត្រូវការ200405/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=556339bd-6c07-4b0c-8c33-a4c200f5b206PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 147កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំ និងដាក់លូផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកចន្ដ្រី13202879083,600,000ពុត កន្ថាមិនត្រូវការ200405/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=7123afb4-f3c2-42b5-9848-a60200fc17abPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 148ជួសជុលផ្លូវដីផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកចន្ដ្រី13202879023,590,028នូ ប៊ុនថនមិនត្រូវការ200405/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=7123afb4-f3c2-42b5-9848-a60200fc17abPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 149ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកចន្ដ្រី232183337158,817,000ជ័យ សុវឌ្ឍនីមិនត្រូវការ200405/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=db820f06-35ac-44dd-8a4b-a92700b36192PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 150ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហមផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកចន្ដ្រី145276446133,840,000ជ័យ សុវឌ្ឍនីមិនត្រូវការ200405/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=9cdc7b68-5aa7-4973-8386-ac4e00980b5fPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 151ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកជ្រៃធំ262993746106,863,781ជ័យ សុវឌ្ឍនីមិនត្រូវការ200406/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=af848744-dfe0-4858-9c7b-a2fc008995fePID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 152ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកជ្រៃធំ14719119985,056,576ហាក់ លក្ខិណាមិនត្រូវការ200406/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=8e5d4dba-428d-4c6b-9a2e-a4bf0100ce9ePID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 153កែលម្អរផ្លូវដីក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកជ្រៃធំ12956079989,017,280ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិនមិនត្រូវការ200406/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=897d51f2-bf7a-47b3-baa2-a60201020ed0PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 154កែលម្អរផ្លូវលំក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកជ្រៃធំ17567850281,180,000ហាក់ ហេងមិនត្រូវការ200406/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=face917b-a80e-44bc-b32b-a7ed009d4ab3PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 155ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួស និងដាក់លូផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកជ្រៃធំ24873658995,187,500សេន វានមិនត្រូវការ200406/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=275c75d9-bdf8-4594-bf01-a92800f71c10PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 156ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហម និងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកជ្រៃធំ202954813126,833,600ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិនមិនត្រូវការ200406/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e3f8c350-b7ce-49f9-83b7-ac300096e07bPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 157កែលម្អរផ្លូវលំក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកដូង14556557890,532,140គង់ សឿនមិនត្រូវការ200407/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=5a77fee1-5527-4a1e-b124-a35500a6e0c8PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 158ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកដូង6595375642,411,600ស៊ីថាមានជ័យមិនត្រូវការ200407/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=39c5d30a-cbfd-45f6-8992-a4b90101fbffPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 159ជួសជុលផ្លូវដីនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកដូង6168842364,302,840កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200407/15/02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=f8ae9c6d-79d7-40a3-9a22-a4c20111fddaPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 160ជួសជុលផ្លូវដីនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកដូង16102979498,311,758សុភី សម្បត្ដិមិនត្រូវការ200407/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=06eeaa5b-0960-4eb4-a48e-a60101072d02PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 161ជួសជុលផ្លូវដីនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកដូង14237623745,210,480កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200407/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=16fb2b9a-0bc4-4653-a555-a7ed00f6ea14PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 162ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួស និងដាក់លូផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកដូង281231419114,409,450កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200407/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=92a7014f-20dc-42b4-ae8d-a95000f585ccPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 163កែលម្អរផ្លូវដីក្រាលក្រួសក្រហម និងដាក់លូផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកដូង304672504105,459,580កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200407/18/02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e508ce93-c960-41fe-8d65-a95000f8e636PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 164ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសក្រហម និងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកដូង359390685139,097,688សុភី សម្បត្ដិមិនត្រូវការ200407/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=a52679f8-4fd0-4e55-8b16-ac300103e7c1PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 165កែលម្អរផ្លូវលំក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកកំពង់ត្រាច9274186460,801,181ណាំ គីមមិនត្រូវការ200408/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=f74a82ae-76ac-4609-a5fb-a35500a047c6PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 166ជួសជុលផ្លូវដីនិងដាក់លូផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកកំពង់ត្រាច10027323941,258,592រាជ្យ យុំមិនត្រូវការ200408/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=015eb2b0-9f43-4b74-9f1a-a48900aa4bf2PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 167ជួសជុលផ្លូវដីនិងដាក់លូផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកកំពង់ត្រាច10027323934,680,000ពុត កន្ថាមិនត្រូវការ200408/15/02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=015eb2b0-9f43-4b74-9f1a-a48900aa4bf2PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 168កែលម្អរផ្លូវលំក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកកំពង់ត្រាច13561717774,356,796កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200408/15/03-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=0500b8b5-71f3-454d-aaf3-a52a00bc5440PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 169កែលម្អរផ្លូវដីក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកកំពង់ត្រាច13460764789,018,050កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200408/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=17f4ed29-2fc1-48fe-8e19-a60200f73ef8PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 170កែលម្អរផ្លូវដីក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកកំពង់ត្រាច13841996056,099,796សូ ចាន់រ៉ាមិនត្រូវការ200408/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=2df02903-8726-48b3-86c4-a7ed00fd211aPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 171កែលម្អរផ្លូវដីក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកកំពង់ត្រាច8385283497,794,600សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200408/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=dd751f4f-e152-4c37-8869-a92800b79831PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 172ជួសជុលផ្លូវដីផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកកំពង់ត្រាច6349780063,300,000សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200408/18/02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=319791b5-0802-46b9-8c3c-a92e0108d3b5PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 173កែលម្អផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហមផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកកំពង់ត្រាច144083460ព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានព័ត៌មានពុំអាចរកបានhttp://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=adb3a75f-3781-46dc-af1e-ac8b008dc99ePID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 174កែលម្អរផ្លូវលំក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកគគីរ5414191537,950,000អារីយ៉ាមិនត្រូវការ200409/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=5a392ec8-33c2-4d07-9c98-a355009a8aa7PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 175កែលម្អផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកគគីរ7637682559,893,380ណាំ គីមមិនត្រូវការ200409/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=435112c6-84ea-4047-b7d0-a488010b4751PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 176ជួសជុលផ្លូវដីនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកគគីរ8913972779,548,480ហាក់ ហេងមិនត្រូវការ200409/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=e3f600b2-96b4-421e-beec-a671010363cbPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 177ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកគគីរ10072131753,798,880ជុំ សោភណ័្ឌមិនត្រូវការ200409/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=75d3f369-918e-452f-87b6-a7ed00f27cc7PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 178កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកគគីរ8019335686,685,511ថេង វណ្ណថេ ៦៦៦មិនត្រូវការ200409/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=0bbfa0eb-2964-48e7-9f33-a92700b1146dPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 179ជួសជុលផ្លូវដីផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកគគីរ11127270178,955,000សូ ចាន់រ៉ាមិនត្រូវការ200409/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b76cf752-c050-41b1-b830-ac53010358b1PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 180ជួសជុលផ្លូវលំក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងលូផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកក្រសាំង14755527695,092,250ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិនមិនត្រូវការ200410/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=f1560db1-b7eb-4486-a645-a35601101374PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 181កែលម្អផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកក្រសាំង9587844071,559,936សាន មុនីទាមទារ និងបានបញ្ចប់200410/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=ee18affd-124d-473a-aa45-a4c2010cb95aPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 182កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកក្រសាំង7129200071,000,600ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិនទាមទារ និងបានបញ្ចប់200410/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=d623bd0d-b6e2-47c3-aa70-a69e00f8ce0fPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 183កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកក្រសាំង12380050063,357,259កែវ សុភ័ក្តទាមទារ និងបានបញ្ចប់200410/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=033dc128-d8ee-4840-b7c1-a7d000a39c4dPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 184កែលម្អរផ្លូវដីក្រាលក្រួសក្រហមនិងដាក់លូផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកក្រសាំង8759023994,486,750កែវ សុភ័ក្តទាមទារ និងបានបញ្ចប់200410/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=26882351-fb8b-4080-9fcd-a927009b99fePID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 185កែលម្អរផ្លូវលំក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកមុខដា6961262042,581,124កែវ វណ្ណាមិនត្រូវការ200411/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=bcfa8de8-a71f-48ec-b88a-a35500a3db85PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 186កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកមុខដា12809990069,914,064ឆេង អេងស្រ៊ន់មិនត្រូវការ200411/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=c7ad29c5-24b9-4c84-a3bb-a488010fb37aPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 187កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកមុខដា7513151642,913,860សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200411/15/02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=99e60c79-1162-44e8-9652-a52a00b87969PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 188សាងសង់ផ្លូវបេតុងផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកមុខដា122549778114,945,820ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិនមិនត្រូវការ200411/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=7d3af939-400e-451b-820b-a6710100ad37PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 189សាងសង់ផ្លូវបេតុងផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកមុខដា10265996054,549,000សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200411/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=bf131ac8-5d91-4cb6-a9f9-a7ed00f4ec94PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 190ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហមនិងដាក់លូផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកមុខដា120052238119,755,000សាន មុនីមិនត្រូវការ200411/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=456c0b7b-0796-4f71-9390-a8db00ffc714PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 191កែលម្អផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហមផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកមុខដា19445217899,287,500ចេវ សម្បត្តិមិនត្រូវការ200411/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=f859a6ab-1e54-4d0c-b927-ac2c0099ff9ePID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 192កែលម្អរផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកម្រាម7869906448,093,000កែវ វណ្ណាមិនត្រូវការ200412/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b0de7896-9927-4306-b599-a341010d350cPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 193ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលគ្រួសផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកម្រាម246163851134,145,000សូ សាវឿនមិនត្រូវការ200412/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=c96d2636-6d2f-4f6a-aa47-a51b009fabaaPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 194ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកម្រាម21369587999,308,487សូ សាវឿនមិនត្រូវការ200412/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=c45f8996-6be6-41ab-a98d-a67b00af5f33PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 195ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកម្រាម23594670083,097,360សូ ចាន់រ៉ាមិនត្រូវការ200412/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=6ed7a408-f38d-42e5-9a74-a7d0009f239aPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 196ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកម្រាម257477499123,848,000សូ ចាន់រ៉ាមិនត្រូវការ200412/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=2832db04-0faa-46fb-9bae-a92700b8cfe2PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 197ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហមផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកម្រាម331286175113,648,500សូ ចាន់រ៉ាមិនត្រូវការ200412/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=7db2d4b4-c20c-4472-9de3-ac4e00a18880PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 198ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកសំបួរ22399637270,966,500អារីយ៉ាមិនត្រូវការ200413/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=daa65d20-455c-4811-819b-a2fb010997b0PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 199កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកសំបួរ9541845266,860,640សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200413/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=388b0795-fa48-4882-809f-a4880114b13fPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 200ជួសជុលផ្លូវដីនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកសំបួរ7269009969,272,500សាន មុនីមិនត្រូវការ200413/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=f1a31e12-43d5-43b8-b62a-a602008b4a05PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 201កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកសំបួរ14783207464,228,788កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200413/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=bcebf3c5-ee76-4bc0-bb0e-a7ed00b1d95bPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 202កែលម្អរផ្លូវដីក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកសំបួរ7509360081,570,180ប៉ែន សុផាណាមិនត្រូវការ200413/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=4f274c54-2b32-4f3c-88a1-a92800b0c930PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 203កែលម្អរផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកសម្បត្ដិមានជ័យ14038562174,748,960ហាក់ ហេងមិនត្រូវការ200414/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=2ec01ec5-dc31-4d06-8e87-a2fa010ff883PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 204កែលម្អផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកសម្បត្ដិមានជ័យ11025465675,129,340សុខ គន្ធាមិនត្រូវការ200414/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=c48e48a1-6f8e-4368-8a9c-a4c700ab1e12PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 205ជួសជុលផ្លូវដីនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកសម្បត្ដិមានជ័យ6387334369,273,600ហាក់ ហេងមិនត្រូវការ200414/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=fc6ae69c-e399-42a8-8c6e-a6010109e3b7PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 206កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកសម្បត្ដិមានជ័យ14682430471,874,000ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិនមិនត្រូវការ200414/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=f23df28b-0951-4563-ba9d-a7ed00fa3de6PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 207កែលម្អរផ្លូវដីក្រាលក្រួសក្រហម និងដាក់លូផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកសម្បត្ដិមានជ័យ100527243108,188,400ហាក់ ហេងមិនត្រូវការ200414/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=d3021341-d62c-47eb-819f-a9270095948ePID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 208ជូសជុលផ្លូវដីក្រាលក្រួសក្រហម និងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកសម្បត្ដិមានជ័យ248475775102,487,600សូ សាវឿនមិនត្រូវការ200414/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=00d5669b-c0d2-493d-9004-ac2c00a27106PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 209ជួសជុលដីផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រញំងស្ដៅ7981450478,030,000កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200415/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=ce40b3fd-8e1c-476a-b4f9-a3f7009f15c2PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 210ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រញំងស្ដៅ17886971488,735,920ជ័យ សុវឌ្ឍនីមិនត្រូវការ200415/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=5ffb58aa-668b-4700-9125-a4c200f2c5fdPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 211កែលម្អរផ្លូវលំក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រញំងស្ដៅ8259180790,334,750គង់ យោនមិនត្រូវការ200415/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=ff514fbf-23b1-4fa6-a401-a678010780dfPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 212កែលម្អរផ្លូវលំក្រាលក្រួសក្រហមផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រញំងស្ដៅ15415754480,631,000សូ ចាន់រ៉ាមិនត្រូវការ200415/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=6df83926-60e6-401d-ada4-a7a500bb4899PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 213ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រញំងស្ដៅ26644080098,074,500ហាក់ លក្ខិណាមិនត្រូវការ200415/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=9241ad22-5309-46bc-a9e5-a92800a80defPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 214កែលម្អរផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2014ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រស់15474116679,695,456នូ ប៊ុនថនមិនត្រូវការ200416/14/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=371750dc-b566-43b0-8526-a2fa01144f1ePID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 215ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូផ្លូវ2015ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រស់11819326771,618,688នូ ប៊ុនថនមិនត្រូវការ200416/15/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=752b97f5-84fa-414e-acd2-a489009b725fPID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 216កែលម្អផ្លូវដីក្រាលខ្សាច់ភ្នំនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវផ្លូវ2016ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រស់11220856076,448,900នូ ប៊ុនថនមិនត្រូវការ200416/16/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=72d41cb6-0e54-4d88-a98b-a60200fa1e77PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 217ជួសជុលផ្លូវដីក្រាលគ្រួសនិងដាក់លូផ្លូវ2017ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រស់18971609669,180,480កែវ សុភ័ក្តមិនត្រូវការ200416/17/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=0cdbba46-6dd3-4552-b493-a7ed00b8f736PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 218ជួសជុលផ្លូវដីនិងក្រាលគ្រួសក្រហម​ផ្លូវ2018ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រស់20749504795,344,200វ៉ាន វីមិនត្រូវការ200416/18/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=13d623db-99ef-4b2e-bb48-a92800b364b4PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 219កែលម្អផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហមផ្លូវ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រស់13629904853,821,300រម្យខត្តិយា ខន់ស្រ្ទាក់សិនមិនត្រូវការ200416/19/01-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=b5a25f03-adee-413e-936a-ac47010a3d77PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00 220ស្តារប្រឡាយប្រឡាយ2019ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រស់6009748359,916,000សូ ចាន់រ៉ាមិនត្រូវការ200416/19/02-01http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/view.castle?pid=d70aabdc-e9be-4217-8b78-ac53010dc6f9PID__02.12.2020.pdf2021-01-02T00:00:00