តំបន់​ដែល​មាន​សេវា​ទឹក​ស្អាត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/geoserver/ODCambodia/clean_water_supply_coverage_km/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=ODCambodia%3Aclean_water_supply_coverage_km

Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Clean water supply coverage in Phnom Penh and the surrounding area - តំបន់​ដែល​មាន​សេវា​ទឹក​ស្អាត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ - OD Mekong Datahub
      
Loading...

Additional Information

Field Value
Last updated October 7, 2019
Created October 7, 2019
Format WMS
License CC-BY-SA-4.0
Name តំបន់​ដែល​មាន​សេវា​ទឹក​ស្អាត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​
Resource's languages
  • Khmer
Description
Feature info template for WMS resource <table><tr><th>ស្ថានភាព: </th><td>{{status}}</td></tr> </table>